پیام مدیر عامل گروه اندرسون

بی شک هدف از آفرینش انسان چیزی فراتر از تلاش برای پاسخ به نیازهای انسانی و برقراری علائم حیاتی بوده و همه ما پا به این عرصه پرتلاطم گذاشته ایم تا نشانی از خود برجا گذاریم.

هرکس به وسع خود، اثری در عالم هستی داشته و ابعاد وجودی خود را در ثبت این اثر هزینه می نماید و در دنیایی که حتی از تاثیر حرکت بال پروانه صرف نظر نمی گردد انسانها قدرت انقلاب و دگرگونی را در بالقوه خود محفوظ دارند و خوشا به حال آنانکه این قدرت را در راه رفاه خلق بالفعل نموده و مردمانی را آسوده می نمایند.

چه بسیار زنان و مردانی که ابزار آسایش آفریدند و چه بسیار کائناتی که شکر آنان نمودند.

در نسبت دادن دو فعل نسبت به یزدان شکی نیست، یکی آفریدگار بودن و دیگری پروردگار بودن ایشان، که پس از آفرینش، پرورش را نیز از ما دریغ نمی کند و هر که را به تناسب تلاش خویش رضایتی در خور، عطا می فرماید.

باور قلبی به این دو ویژگی هوشمند، توکل بر تلاش مستمر و هدفمند، و توسل بر علم و تجربه، چنان قدرتی به انسان می بخشد که هیچ ابرقدرتی را یارای ایستادگی در مقابل او نیست.

اینجانب به تمام همکاران و آشنایان عزیزم یادآور می شوم که راهی جز اندیشه خوب و سعی معقول برای سعادت و رستگاری نیست و همه ایشان را به بهترین پیشامدها و زیباترین اتفاقات آرزومندم.

با تشکر     .

علی سلیمانی .